Ogłoszenie o wolnym stanowisku - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń:

Konserwatora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Liczba lub wymiar etatu: 0,5 etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

Główne obowiązki:

 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach,
 • wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach,
 • usuwa awarie w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach w miarę posiadanych uprawnień,
 • sporządza zamówienia na materiały i sprzęt do wykonywania napraw i konserwacji
 • okresowo konserwuje elementy metalowe i drewniane,
 • wymienia żarówki, gniazda wtykowe i wyłączniki świetlne,
 • dba o trawnik wokół budynku Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach – koszenie trawy,
 • dba o prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy, utrzymuje porządek na stanowisku pracy,
 • przestrzega przepisów BHP i P.Poż.,
 • zapewnia obsługę transportową w ramach zadań własnych oraz innych pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku w zakresie posiadanych uprawnień,
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i składniki majątkowe jednostki

Czynniki fizyczne i inne :

 • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych, okresowo wykonywana w terenie,
 • niebezpieczeństwa mechaniczne i elektryczne,
 • praca wykonywana na wysokości powyżej 3 metrów,
 • występują czynniki biologiczne; HCV, HBV, tężec.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie: zawodowe,
 • uprawnienia prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, manualne.

Pożądane:

 • wykształcenie zawodowe elektryk,
 • świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • podanie,
 • życiorys, cv ze zdjęciem,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku z dopiskiem na kopercie „Konserwator w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku."

Inne informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 1125 ( jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć ) zł brutto

 1. Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 2. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.
 3. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/4295219 lub 32 4295200.