Ogłoszenie o wolnym stanowisku - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszego referenta ds. sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Ogłoszenie o naborze, w celu zatrudnienia członka korpusu służby cywilnej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Liczba lub wymiar etatu: 1,0 etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

Główne obowiązki:

 • Przyjmuje, rozdziela przesyłki i korespondencję wpływającą do Wydziału oraz ją wydaje w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale w tym na bieżąco odnotowuje spływ druków statystycznych KSiP i innych i niezwłocznie przekazuje je do Zespołu Informatyki.
 • Ewidencjonuje zgodnie z dekretacją Naczelnika pisma, dokumenty i przesyłki wpływające i wychodzące z Wydziału, w celu udokumentowania wpływu i wypływu tych dokumentów w odpowiednich rejestrach RSD, RCS, OS, RO, TOR,  elektornicznym i tradycyjnym dzienniku korespondencyjnym, podawczym oraz rejestrach pomocniczych prowadzonych w Wydziale. 
 • Kopertuje , adresuje i przygotowuje do wysyłki korespondencję w celu jej doręczenia adresatom a także dba o bieżące potrzeby materiałowe – kancelaryjne Wydziału.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników Wydziału i przekazuje je do archiwum w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.
 • Sporządza, przepisuje powiela dokumenty na polecenie przełożonych w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań
 • Obsługuje urządzenia biurowe w tym  komputer, pocztę elektroniczną i system faksowo-mailowy w celu uzyskania i przekazania informacji powstałych w toku bieżącej pracy.
 • Obsługuje centralę telefoniczna wydziału, kieruje interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy Wydziału .
 • Zabezpiecza stanowisko pracy pod względem zachowania tajemnicy służbowej w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.
 • Obsługuje osoby zgłaszające się do Wydziału , odszukując dokumenty, sporządza zaświadczenia na polecenie przełożonego.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: prokuratury, sądy, urzędy miasta, starostwa powiatowe, komornicy, urzędy pracy, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, powiatowi inspektorzy pracy , nadzoru budowlanego, straże miejskie, instytucje bankowe, zakłady pracy.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie  organizacyjno – techniczne:

 • Stanowisko pracy jest usytuowane na IV piętrze budynku, brak wind.
 • Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: komputer, drukarka , kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów, telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy  pracy w administracji lub pracy biurowej

Wymagania dodatkowe:

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ tajne”
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność komunikowania się i współpracy,
 • umiejętność szybkiego działania oraz pracy w zespole,
 • samodzielność, inicjatywa i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • podanie,
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany  prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie  posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć  w terminie do: 12 maja 2017 roku, na adres:

Komenda  Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

lub złożyć osobiście w Zespole  Prezydialnym KMP w Rybniku  z dopiskiem na kopercie „ starszy referent w Wydziale dw z PG  KMP w Rybniku"

Inne informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze mnożnik 1,0961 tj. 2053,92 złotych brutto  miesięcznie  + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)
 • Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej możliwe jest nie dłużej niż do kwietnia 2018 roku.

Metody i techniki naboru – sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie stosowania :

 1. obsługi pakietów biurowych „ Microsoft Office”,
 2.  znajomości Zarządzenia nr 20 MSWiA z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt MSWiA    /Dz. Urz. MSWiA  2016.20 z dnia 19 kwietnia 2016 roku
 3. znajomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych / Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67 /

Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana  wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku komendy.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/4295219 lub 32 4295324.