Ogłoszenie o wolnym stanowisku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

Data publikacji 06.09.2018

Komendant Miejski Policji w Rybniku poszukuje kandydata na stanowisko nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń:

konserwatora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Liczba lub wymiar etatu: 0,5

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

Główne obowiązki:

 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach,
 • wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach,
 • usuwa awarie w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach w miarę posiadanych uprawnień,
 • sporządza zamówienia na materiały i sprzęt do wykonywania napraw i konserwacji
 • okresowo konserwuje elementy metalowe i drewniane,
 • wymienia żarówki, gniazda wtykowe i wyłączniki świetlne,
 • dba o trawnik wokół budynku Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i podległych komisariatach – koszenie trawy,
 • dba o prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy, utrzymuje porządek na stanowisku pracy,
 • przestrzega przepisów BHP i P.Poż.,
 • zapewnia obsługę transportową w ramach zadań własnych oraz innych pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku w zakresie posiadanych uprawnień,
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i składniki majątkowe jednostki

Czynniki fizyczne i inne :

 • praca wykonywana w zmiennych warunkach atmosferycznych, okresowo wykonywana w terenie,
 • niebezpieczeństwa mechaniczne i elektryczne,
 • praca wykonywana na wysokości powyżej 3 metrów,
 • występują czynniki biologiczne; HCV, HBV, tężec.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie: zawodowe,
 • uprawnienia prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, manualne.

Pożądane:

 • wykształcenie zawodowe elektryk,
 • świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • podanie,
 • życiorys, cv ze zdjęciem,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Komenda Miejska Policji w Rybniku

Plac Armii Krajowej 5

44-200 Rybnik

lub złożyć osobiście w Zespole Prezydialnym KMP w Rybniku z dopiskiem na kopercie „konserwator w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Rybniku."

Inne informacje:

 • Wynagrodzenie zasadnicze 1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) zł brutto.
 • Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnych etapach selekcji.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/4295219 lub 32 4295200.